Home
ФИРМАТА НОВИНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ОБЕКТИ КОНТАКТИ
Home
СЪОРЪЖЕНИЯ

  Rolo - 32 куб. м.
  Rolo - 16 и 20 куб. м.
  7,5 и 10 куб. м.
  Puzni - 10 куб. м.
  5 куб. м.
  Puzi 5 куб. м.
  14 - 32 куб. м.
  5,7 и 10 куб. м.
  Биоротор
  Преси за балиране
  Сепаратор 10–75 л/с
  Сепаратор 0,8–5 л/с

НОВИНИ

 

 

ФИРМАТА

“Грууп интернешънъл” ООД е българско частно дружество с двама съдружници:

  • Христо Василев Печинов;
  • Илия Димитров Райнов .

Представлявано и управлявано от Илия Димитров Райнов.
Идентификационен код по БУЛСТАТ 121807585.
Данъчен номер по НДР 1222098889 на ТДД София, данъчно подразделение Люлин-2219, регистрирано по ДДС.
Дружеството няма никакви необслужени задължения към администрацията, банки, както и към юридически и физически лица.
По съдебни решения дружеството има право да се занимава с всички дейности незабранени от закона.
Дружеството “ Грууп интирнешънъл” ООД, гр.София основно работи в областта на екологично оборудване, иновации и въвеждане на върхови технологии за намаляване на вредните емисии в околната среда, пречистване на земята, водата и въздуха от замърсители във всяка една форма. Пълен инженеринг на пречиствателни станции за питейна вода, пречиствателни станции за битово-фекални и промишлени води, хидравлични и херметични пресконтейнери за комунална хигиена, претоварни станции за смет и други еко съоръжения. Пълен инженеринг на ергоспестяващи отоплителни инсталации. Вътрешна и външна търговия, представителство на множество чуждестранни юридически лица.
За реализиране на нормална търговска дейност, на територията на Република България представляваме интересите на 34 корпорации, комбинати и производители на :
- пълна гама екологично оборудване,от комунални средства за сметосъбиране, до инсталации и санитарно-производствени комплекси;
- енергоспестяващи отоплителни инсталации от ново поколение;
- сигнална-охранителна техника и електроника, охранителни средства в пълен диапазон за защита на правовия ред в една държава;
- промишлена запорна арматура,помпи за различни видове течности и флуиди, консумативи за промишлената арматура, различни видове уплътняващи набивки, пръстени, паронити, клинкерити, маслоустойчиви гуми и други подобни;
- широкодиапазонни термо изолации;

Политиката на фирмата е взаимоизгодно сътрудничество и зачитане интересите на всеки бизнес партньор.

Предсавяме на Вашето внимание и различни по вид комунални и промишлени съоражения за екологично събиране и съхраняване на битови и промишлени отпадъци, отговаряци на всички Евро норми 2004.Контейнери позволяващи уплътняването на отпадъците 10 пъти - това води до намаляване на разходите за сметосъбиране също 10 пъти. Предимствата и ефективността при използване на прес контейнерите се изразява в следното :
А. Икономическа ефективност:
- Намаляване на транспортните разходи до 10 пъти.
- Амортизация до 10 пъти по-малка.
Б. Екологична и противопожарна защита:
- Защита от смрад и болести.
- Невъзможност от изливане и заразяване на водата.
- Контролирано събиране и извозване на отпадъците.
В. Здравна защита:
- Невъзможност от пренос на заразни болести.
- Невъзможност за разнасяне на отпадъците от вятър и хората.
- Невъзможност за ровене на отпадъците.
Г. Технически предимства:
- Контролирано пълнене и леко изпразване на контейнера.
- Лека и бърза манипулация.
- Дълготрайно и здраво изпълнение.

Относно въпроса за пречистване на отпадните води предлагаме уникални съоръжения познати като “БИОРОТОРИ”, с аткивно биологично пречистване на отпадните води и превръщането им във вода за технически нужди.
Технологичен процес на пречистване на водата в “Биоротора”се извършва чрез:
1. Насичане и аграция /чрез помпи/ и биологична активация на биореагентите.
2. Биологично пречистване в био-секцията на “Биоротора”.
3. Биологично “разграждане-стабилизация”.
4. Секция “рециклация на водата”.
Пречиствателно съоръжение за отпадни води “БИОРОТОР”с капацитет от 50 до 2 000 души и кратно на същите бройки, биологично отпадна вода.

“Биоротора” е патентно защитен под No 2629 / 02 / ЕС. Той е ефективно съоръжение за биологично – аеробно пречистване на отпадни води. Пречистената вода е в допустимите норми на опасни и други вещества в обработената вода.


Предлагаме и съоръжения за пречистване на вода в различни варианти, за пречистването от първо стъпало на замърсените води до пречиствателни станции с голям капацитет за битово-питейна вода. Сепаратори, аератори и дозиращи помпи за дезифектанти и биологични пречистватели.

Цялата гама предлагана продукция се отличава с висока надеждност, както и с ниска цена на първоначалните инвестиции.

Предлагаме на Вашето внимание отоплителни уреди на принципа на пренасяне на топлината от нископотенциален източник на енергия, примерно 3-5 градуса С вода във високопопенциален топлоносител с температура + 90+95 градуса С.
Процеса на пренасянето на топлината е със загуба на електрическа енергия, точно толкова, колкото да се задвижва помпата.
Предлагаме и такива без помпен агрегат.За 1000 кв.м. са необходими 55 кВт .
Маса на отоплителната инсталация 700 кг. и габаритни размери, дължина 2,0 м., ширина 0,9 м, височина 1,0 м.позволяващ монтаж в съществуващи абонатни станции или помпени помещения. Отоплителната инсталация работи при непрекъснат автоматичен режим на работа.
Отоплителните уреди плитежават всички международни стандартизиращи документи, позволяващи използването им в битови условия.
Създават минимален шумов фон.

Предсавители сме на комитета за защита на околната среда на Руската федерация и Комитета за иновации. Отговаряме за територията на Европа за прилагането на единствената безотпадна технология за преработка на твърди битови и промишлени отпадъци в крайни синтетични продукти. Войт проекта на същата е финансиран от Европейската банка за развитие и възстановяване. Първоначално трябва да се изградят 47 завода на територията на Европейския съюз.
Представители сме на водещите фирми произвеждащи технически средства, хардуер и софтуер за всички федерални агенции на САЩ и останалите държави от Европа, Япония, Израел, борещи се за опазване на правовия ред “SAS” и “Elbex”. С над 28 предприятия на три континента.

Представители сме на дружеството осигуряващо най-качествените антени за далечно пренасяне на данни “Microwave Networks”

Представители сме на корпорация “King” за въвеждане на върхови технологии в масово производство. Предлагат ни се цели предприятия в интересуващи ни области, като осигуряват и 50 % изкупуване на готовата продукция.

Представители сме на широк спектър изолационни материали от ново поколение защитаващи в диапазон от абсолютната нула до + 1300 градуса С, производство на “Komby”. Може да се доставят изолационни бои, изолиращи в диапазон от – 50 градуса С до + 240 градуса С, набъбващи след нанасянето им до 6 пъти. Предлагаме и различни по вид трайни пигменти позволяващи нанасяне на необходима хоризонтална и вертикална маркировка от фоточуствителни компоненти – позволяващи да светят при настъпване на мрак.

При необходимост за всяка една от изброените дейности сме готови да представим оторизационите документи при стартиране на работа.


© Group International фирмата  |  новини  |   съоръжения  |  обекти  |   контакти info@group-int.com